Lesgeven op multiculturele scholen

De Nederlandse samenleving is een multiculturele samenleving. Vooral in de grote steden komen kinderen van de basisscholen in aanraking met kinderen uit allerlei verschillende culturen. De onderwijsgevende krijgt te maken met kinderen die andere opvattingen en gebruiken kennen.  Ze kunnen ook andere waarden en normen van huis meegekregen hebben. De onderwijspraktijk is met andere woorden in de laatste vijftien jaar ingrijpend gewijzigd.
Als toekomstig onderwijsgevende is het goed om voorbereid te zijn op je taak in de multiculturele basisschool en het functioneren van leerlingen in de multiculturele samenleving.

Doel van dit pabo-katern is bij te dragen aan jouw vorming tot onderwijsgevende, die vanuit een open leefhouding zowel met cultuurverschillen als met cultuurovereenkomsten kan werken en een brug weet te slaan tussen de diverse culturen in de basisschool. Daarbij gaan we er vanuit dat je voor het eerst in je opleiding met deze problematiek te maken krijgt.
- Je verwerft kennis in de achtergronden en cultuur van autochtone en allochtone leerlingen en inzicht in de wijze waarop waarden, normen, gewoonten het gedrag van anderen bepalen.
- Je krijgt inzicht in de visies die leven in de samenleving, bij de overheid en de school op het geven van onderwijs aan multiculturele groepen.
- Je ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om interculturele lessen voor te bereiden, te geven en te evalueren.