Protocol ERWD

Ontvang het Protocol ERWD gratis bij een abonnement op Volgens Bartjens. Kijk snel hoe u gebruik maakt van deze actie (niet in combinatie met een studentenabonnement).

De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. Het ministerie van OCW heeft in 2008 een subsidie toegekend om het protocol te ontwikkelen.

Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (protocol ERWD) richt zich op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, 
afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. 
Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

Het protocol is geschreven voor allen die zich direct of indirect met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houden binnen de scholen en daar omheen, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders.

Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor:
• het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
• 
het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen;
• het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;
• 
het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;
• het ontwikkelen van rekenbeleid;
• het ontwikkelen van zorgbeleid.

Belangrijk is dat er een doorgaande leerlijn rekenen richting voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is. Ook het protocol ERWD zal die uitbreiding krijgen.

Download de samenvatting van het Protocol...